Om rytm, dans & sång

VÅRT PERSPEKTIV

Det finns olika sätt (perspektiv) att närma sig till den västafrikanska kulturtraditionen i vilken myter, riter, rytmer och danser hänger intimt samman och spelar grundläggande roll i den västafrikanska vardagen. Vi (Wao Fedj) medlemmar närmar oss till denna fascinerande kultur via den moral-relativistiska betraktelsegrunden och det kulturpsykologiska perspektivet enligt vilket:

– Olika kulturers tankeformer, känslor och handlingar har skilda karaktärer och kan ha olika sätt att bedöma situationer och mänskliga handlingar, komma fram till avgörande beslut i olika sammanhang och vi respekterar att samma fenomen kan bedömas helt olika i olika kulturkontexter.

– Sättet i en viss kulturkontext hur människor generaliserar, drar logiska slutsatser samt bedömer situationer och dömer handlingar och beteenden inte är medfödda egenskaper utan kultruprodukter.

De traditionella västafrikanska rytmerna och danserna är kulturprodukter (som kan förmedlas och läras in)och är inte medfödda biologiska egenskaper!

DE VÄSTAFRIKANSKA RYTMERNAS/DANSERNAS OLIKA KARAKTÄR

De flesta västafrikanska rytmer är ”holistiska” polirytmer (olika delrytmer spelas samtidigt vilka tillsammans utgör en helhet som är den egentliga rytmen, sk resultatsrytm). Dessa rytmer spelas alltid i (skilda) sociala sammanhang och kan delas in i tre funktionsgrupper:

- INITIATIONSRYTMER/DANSER (t ex SÖKÖ, SOLI, TORO)
Initiationsriter för de unga in i de vuxnas värld och gör dem delaktiga av folkgruppens kollektiva identitet. Dessa rytmer spelas före/under/efter olika invigningar, övergångsriter och omskärelser, ritual och fest för andra religiösa mål som t ex namngivning.

- RYTMER FÖR MASK/FETISCH DANSER (t ex DJOLE, KAKILAMBE, SORSORNET)
I de flesta västafrikaners värld har tingen inte så distinkta gränser som i våra rationella kultursamhällen. Därför är det med ett sådant tänkande möjligt att skapa ett slags ”psykisk identitet” med växter, djur, andar, demoner osv. under riter och ceremonier. Denna identifieringsförmåga hos människan kallas för ”participation mystique” och masker används som ”identitetsmarkörer” i sådana sammanhang.

- RYTMER FÖR OLIKA VARDAGSSYSSELSÄTTNING, FESTER OCH ARBETE (t ex KUKU, GARANGEDON, KASSA, DJANSA)
Musik och dans är själva grundvalen för det västafrikanska livet. Rytmerna är funktionella och ger stöd och stor glädje till dem som själva spelar rytmerna och till dem som rytmerna spelas för. Det finns rytmer för fiskare och själva fiskandet, skomakaren och bonden, skörden och olika dans och festtillfällen osv.

Kontakta oss för mer information och bokning av WAO FEDJ: gabriel_szenaszki@hotmail.com